راهنمای عضویت در لیست همکار

 1. بر روی دکمه عضویت بزنید
 2. داخل کادر عضویت اطلاعات زیر را وارد نمایید (مانند تصویر رو به رو ) 

  •       نام و نام خانوادگی 
  •       شماره تماس 
  •       نام مجموعه (فروشگاه / شرکت)

 3. درخواست خود را ارسال نمایید